Day: April 25, 2013

Home /
ส่วนประกอบของกล้องดิจิตอล dslr กล้องดิจิตอล dslr หรือ กล้องดิจิตอลดีเอสแอลอาร์ คือ กล้องที่ทำงานผ่านระบบดิจิตอล ชนิดใหญ่ ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับนักถ่ายภาพ หรือ ผู้ที่ต้องการใช้ภาพที่มีความละเอียดสูง ในงานเกี่ยวกับภาพถ่ายต่างๆ กล้องดิจิตอล dslr ป็นกล้องที่สะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว ในระบบดิจิตอล ที่มีลักษณะคล้ายกับกล้องฟิล์มในอดีต แต่มีระบบดิจิตอล สามารถเอาภาพถ่ายออกมาในรูปแบบไฟล์ภาพได้ ใช้เซ็นเซอร์ในการรับภาพ มีภาพที่สามารถมองผ่านระบบดิจิตอลได้ หรือจะมองผ่าน วิวฟายเดอร์ก็ได้เช่นกัน ซึ่ง กล้องดิจิตอล dslr นี้ มีกลไกการทำงานไม่ต่างอะไรมากกับในอดีต ที่เป็นกล้องฟิล์ม
It is main inner container footer text